مقالات

پشم چین گوسفندی اسپرینت

بطتلتزلائدلغتیفغت

1400-03-23

مدیریت و اقتصاد گاوداری

پرورش و نگهداری گاو از دیر باز مورد توجه انسان بوده و بهره برداری از آن به هر شکل برای انسان سودمند واقع شده است. کمتر موجودی مانند گاو مفید به حال انسان بوده و هیچ وقت اهمیت شایان خود را در زندگی انس...

1399-10-21